Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete A közterületek használatáról

on .

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatáról


Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 2. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1.§
 (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Becske község közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületekre:

a) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, sétány, járda, tér, park) nyilvántartott belterületi földrészletekre,

b) a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (az a)-b) pont továbbiakban együtt: közterület),
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, tevékenykednek.II. Fejezet

Részletes rendelkezések
A közterületek használata
2.§
(1) A képviselő-testület a közrend, és a környezet és a fogyasztók védelme érdekében a közterület rendeltetéstől eltérő használatát közterület-használati engedélyhez köti.

(2) Közterület-használati engedély szükséges különösen:

a.) hirdető-berendezések, figyelmeztető, tájékoztató-, és reklám-táblák elhelyezésére,

b.) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

c.) közterületi értékesítéshez, alkalmi rendezvényen történő árusításhoz, és mozgóbolt útján történő árusításhoz,

d.) tároláshoz.

e.) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett távközlési kábelek, közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakáshoz, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.3.§
Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

közlekedést nem akadályozza.
4.§
(1) Nem adható közterület-használati engedély:

a.) alkalmi rendezvények kivételével szeszes ital árusítására,

b.) teher-és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató, munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb szállításra alkalmas autóbusz közúton, személygépkocsi, közterületen való tárolására,

c.) a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.
(2) Elutasítható a közterület-használat iránti kérelem, amennyiben a közterület korlátozott nagysága, befogadóképessége, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges feltételek korlátozottsága indokolja, vagy amennyiben a már kiadott közterület-használati engedélyhez kötött tevékenységek mellett további tevékenység végzése nem biztosítható.
5.§
(1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani. Az engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik, az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó szabályok szerint.
(2) Az engedély

 • ideiglenes jelleggel, meghatározott időpontra, vagy idő elteltéig,
 • a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetve
 • a visszavonásig adható meg.6.§
Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán, rendben tartani, gondozni, a használatot követően köteles saját költségén az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.7.§
Az engedélyes a közterület használatáért – számla ellenében – közterület használati díjat köteles fizetni. A díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza, a fizetendő díjat és a megfizetés határidejét a határozat vagy a számla tartalmazza. A díj szempontjából minden megkezdett nap, hónap egésznek számít.
8.§A közterület – használati engedély visszavonható, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, vagy módon használja, vagy a díjfizetést határidőre nem teljesíti. Erre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.A közterületi értékesítés, az alkalmi rendezvényen történő árusítás, és a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység különös szabályai
9.§
(1) Közterületi értékesítéshez, alkalmi rendezvényen történő árusítás, és mozgóbolt útján történő árusításhoz közterület-használati engedély csak akkor adható, ha a kereskedő rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabály által előírt feltételekkel.
(2) Mozgóbolt útján történő értékesítés- a lakosság nyugalmának védelme érdekében – kizárólag munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között, valamint szombati és vasárnapi napon 8.00 és 13.00 óra között történhet.  A mozgóbolt útján történő árusításban hangjezés kizárólag 8.00 – 13.00 óráig használható.
Reklámhordozók, plakátok elhelyezése
10.§
Írásos reklámhordozót, plakátot, szórólapot, hirdetést stb. elhelyezni az Önkormányzat által felállított és kijelölt hirdetőtáblákon jegyzői engedéllyel lehet.
11.§
(1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.
(2) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélkül, vagy attól eltérő használata esetén a használót a jegyző határidő kitűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület saját költségén – kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.
III. Fejezet
 Záró rendelkezések
12.§.
E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a közterületek védelméről és használati díj megállapításáról szóló 6/1994. (VI.28.) sz. rendelet.

1.       számú mellékletA közterület – használat iránti kérelemKérelmező adatai:

Ø    neve: ….........................................................................................................

Ø    címe: ….........................................................................................................

Ø    adóazonosító száma/adószáma: …................................................................Közterület-használat pontos célja:

…..............................................................................................................................

Közterület-használat jellege/időtartama:

Ø    ideiglenes közterület-használat,

Ø    időtartama: …....................... - tól …....................................ig

Ø    határozatlan idejű közterület-használat,

időtartama: …................... tól.A közterület-használat:

Ø    helye: (minél pontosabb meghatározással)

…...............................................................................................................................

Ø    módja: ….......................................................................................................

Ø    mértéke (m2-ben) ….....................................................................................

A közterület használat során a közterületen elhelyezett dolog pontos leírása:

…...............................................................................................................................

…...............................................................................................................................

A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:

…................................................................................................................................

Kelt: Becske, …........ év …............................ hó …........ nap                                                                                               _______________________

                                                                                                            kérelmező


 1. számú melléklet

A közterület használati díj mértéke

A közterület igénybevétel céljaHasználati díj

 
Alkalmi árusítás2.000.- Ft/alkalom

 
Vásár, továbbá mutatványos tevékenység céljára történő igénybevétel, mozgóárusítás

3.000.- Ft/hó

 
mutatványos tevékenység céljára történő igénybevétel

3.000.- Ft/alkalom

 
 
 
 

iskolakezdési támogatás

on .

Tisztelt Szülők, Diákok!                                                                     

Felhívjuk mindazok figyelmét, akik a Községi Önkormányzat 3/2015 (II.23.) rendelete értelmében iskolakezdési támogatásra jogosultak, hogy az iskolalátogatási igazolások benyújtási határideje a végéhez közeledik. Aki eddig még nem adta le az igazolást, megteheti személyesen, vagy postai úton Becske Községi Önkormányzatánál. (Becske, Petőfi út 1/a)

(A rendelet megismerhető az alábbi linkre kattintva: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg5ed6dr3eo6dt1ee2em5cj2bx1cf6bx5bz8cd5cc6i)

 iskolakezdesitamogatas

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XII.01.)) önkormányzati rendelete a települési adóról

on .

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XII.01.)) önkormányzati rendelete

a települési adóról

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint az 1/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi közszolgáltatások biztosítása érdekében Becske község illetékességi területén található termőföldekre földadó elnevezéssel vagyoni típusú adókötelezettséget állapít meg, továbbá a 43.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Földadó

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1.§

(1)Becske község illetékességi területén földadóban adóköteles az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, gyep, fásított terület, erdő művelési ágban nyilvántartott ingatlan (a továbbiakban: földterület).

(2)A földadó határozatlan időre kerül bevezetésre.

(3)A földadó alanya az – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A. (1) bekezdésében foglalt korlátozással - aki a naptári év első napján a földterület tulajdonosa.

(4)Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

Az adó alapja és mértéke

2. §

(1) A földadó alapja a földterület kataszteri tiszta jövedelme.

(2) A földadó évi mértéke 600 Ft/AK.

Adómentesség

3.§

Mentes a földadó alól az az adóalany, akinek a tulajdonában lévő összes földterület kataszteri tiszta jövedelme a 2 AK-t nem éri el.

Eljárási rendelkezések

4. §

(1) A földadót az adóalany önadózással állapítja meg az ingatlan-nyilvántartásban a tárgyév első napján nyilvántartott adatok alapján.

(2) A földadót évente két egyenlő részletben kell megfizetni.

(3) Az első részletfizetés határideje minden év március 15., a második részletfizetés határideje minden év szeptember 15. napja.

(4) A földadó bevezetésének évében az adóalany az év július 31. napjáig köteles bejelentést tenni – az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon az adott év január 1-jei állapotának megfelelően – amennyiben a rendelet hatálya alá tartozó adóköteles földterülettel rendelkezik.

(5) Az adóalanynak nem kell újabb bejelentést tennie mindaddig, ameddig a földadót (adókötelezettséget) érintő változás nem következett be.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

4.§.

(1) Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdését, a 42/B. §-t és a 43. § (3) bekezdését, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezésit kell alkalmazni.

(2) A rendelet (3) bekezdésben meghatározott kivétellel 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3) A rendelet 2. § (2) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.

Szalatnyainé Zsigmond Éva Dr. Bata Ákos

polgármester jegyző

Étkezési díjak

on .

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XII.24.) önkormányzati rendelete
az étkezési ellátást biztosító intézményekben fizetendő térítési díjakról

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:


1. §(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testület által fenntartott intézményekre.


(2) Az intézményi térítési díjakat az alábbiak szerint határozza meg:

 1. Személyes gondoskodás körében tartozó ellátások térítési díja egész napos ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna) esetén:


Móra Ferenc Tagiskola Becske:

 • 485,- Ft/ nap (mely az Áfát is tartalmazza)
 • 350,- Ft / ebéd menzai ellátásban(mely az Áfát is tartalmazza)

Becskei Kerek-perec Óvoda:

 • 390,- Ft / nap (mely az Áfát is tartalmazza)

Szociális alapszolgáltatásban fizetendő intézményi térítési díj:

 • étkeztetés (ebéd):                 540,- Ft/ nap,
 •  (az önkormányzat áfa alanyi adómentes)
 • Ételkiszállítás költsége: 320,- Ft/ óra (az önkormányzat áfa alanyi adómentes)
 1. vendégek térítési díja
 • felnőtt étkezés (ebéd) 760,- Ft (az önkormányzat áfa és alanyi adómentes)


2. §(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó térítési díjakat az önkormányzat szociális rendeletében foglalt szabályok szerint, csökkentheti, elengedheti.(2) A gyermekek védelméről szóló törvény rendelkezései alapján:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

ae) nevelésbe vették;

b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

bb) nevelésbe vették;

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

da) nevelésbe vették, vagy

db) utógondozói ellátásban részesül.(3) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani

a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdésb) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.3. §E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendeletben meghatározott térítési díjakat, nyersanyagnormákat 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének rendeletei

on .

rendeletek

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Becske Község Önkormányzata képviselő-testületének 12 /2015 (IX.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról szóló 21/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Becske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.10.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgálatról és annak kötelező igénybe vételéről szóló 4/2014 (III.11.) rendelet módosításáról

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III.9) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Becske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.25.) sz. önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelet módosításáról

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról módosítása

 

 http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg0ed3dr2eo9dt6ee9em6cj5bx0cc9cb2cc1cd8ce1o

 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg9ed2dr5eo2dt1ee4em1cj0bx7cb0cb1bw4bz3ca4o

 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg2ed3dr4eo3dt4ee7em6cj7bx6cc7cb2cc5ce6by5j

 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg2ed1dr4eo1dt4ee7em8cj1bx2cc3cf6cb9cb2bz9k

 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg1ed8dr1eo2dt3ee2em5cj2bx5cc4cb3cc8ce9cd2o

 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg9ed6dr9eo8dt9ee8em1cj4bx7cc0cb1cc4ce5ce2p

 http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek

 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg0ed5dr0eo9dt2ee9em8cj3by6bw9cc0cd7cc6ce7k

social facebook box blue